Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7495 1b38 420
Reposted fromnlght nlght viawyliczanka wyliczanka
5400 23dc 420
Reposted fromillumination illumination viatwarze twarze
3934 c1dd 420
Reposted fromkatalama katalama viazabka zabka
Reposted frombluuu bluuu viazabka zabka
1773 0edc 420
Reposted fromwhoknows whoknows viazabka zabka
7253 3ada 420
Reposted fromthinredline thinredline viazabka zabka
7287 e485 420
Reposted fromtwice twice viapannakies pannakies
4835 3ca9 420
Reposted fromcupandcup cupandcup viatea tea
2984 3f20 420
Reposted fromseverine severine


i poszlibyśmy na jakąś kawę, papierosa

a potem cię zostawię

— m
Reposted fromcatchmelater catchmelater viabadgal badgal
indeed
Reposted fromSebeczek Sebeczek viabadgal badgal
Wydaje mi się to trochę śmieszne, no bo przyznaj, że każda wielka miłość ma w sobie coś upokarzającego i śmiesznego.
— J. Iwaszkiewicz, Panny z Wilka
Reposted frompanimruk panimruk viabadgal badgal
4829 b396 420
2098 8410
Reposted fromwebomatic webomatic viaseverine severine
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce.
— Bolesław Prus - Lalka
Reposted fromSandria Sandria viakomplikacja komplikacja
każdy musi zdać sobie sprawę
że to wszystko może zniknąć w
jednej chwili:
kot, kobieta, praca,
przednia opona,
łóżko, ściany, pokój;
wszystkie rzeczy
najpotrzebniejsze do życia,
łącznie z miłością,
spoczywają na fundamentach z piasku (…)
— Ch.Bukowski
Reposted fromstepowywilk stepowywilk viakomplikacja komplikacja
Lepiej pić samemu, niż w złym towarzystwie.
— Bernard Minier, Nie gaś światła
Reposted frommefir mefir viajuzcienielubie juzcienielubie
7680 f0e1 420
8543 cb7e 420
Reposted fromblackpottage blackpottage viawrazliwosci wrazliwosci
5993 e0e3 420
Reposted fromDoopamina Doopamina viawrazliwosci wrazliwosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl